Tumblelog by Soup.io
  • stockholmsyndrome
  • apatyczna
  • blaxkseoul
  • thoransoft
  • sentimientos
  • Wascon
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2017

9407 2f2c
Reposted fromlujek lujek viadarthsadic darthsadic
8567 1dc6 500
Reposted fromzciach zciach viadarthsadic darthsadic
2028 1b06 500
Reposted frommakowiedz makowiedz viacoldwater coldwater
5038 ace9 500
Reposted frompszemek pszemek viadarthsadic darthsadic
0171 6026 500
Pechkeks
Reposted fromvolldost volldost viamakingmovies makingmovies
8848 6cf9 500
Reposted fromoll oll viamakingmovies makingmovies
Reposted fromdarthsadic darthsadic viamakingmovies makingmovies
3303 a5c6 500
J. Borszewicz „Pomroki”
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viagabunia gabunia
7836 5c07 500
jeszcze chwilkę, już prawie
Reposted fromjecer jecer viagabunia gabunia
9401 447e
Reposted fromkarahippie karahippie vialilacwine lilacwine
4998 b986
Reposted fromreshapedwanderer reshapedwanderer viaPoranny Poranny
- Tak... prezenty przed odpakowaniem są najpiękniejsze - ciągnął profesor, śmiejąc się i potrząsając głową. - A cel jest najwspanialszy tuż przed tym, nim się go osiągnie. A ktoś, na kogo bardzo się czeka, jest najmilszy tuż przed tym, nim przyjdzie. To są właśnie te najlepsze chwile życia.
— Małgorzata Musierowicz, "Noelka"
Reposted fromcudoku cudoku viaavooid avooid
0190 df8c 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaavooid avooid
Reposted frompffft pffft viacats cats
6586 67c4 500
Reposted fromvigil vigil viaPoranny Poranny
8034 7e60 500
Reposted fromunco unco viaPoranny Poranny

- Czego obawia się pan najbardziej?
- Jestem starym człowiekiem, no, może starzejącym się, i nie zależy mi już na niczym. Ale jeśli chcemy nadziei dla tego świata, to nie jutro, ale już dziś każda matka powinna stanąć na barykadach i zaprotestować przeciwko konsumeryzmowi i oderwać swoje dzieci od systemu, który mydli nam oczy ideą szczęścia, które zdobywa się na zakupach. Mężczyźni też powinni to zrobić, ale faceci są skończonymi idiotami, na nich bym tak bardzo nie liczył. 

Aki Kaurismäki

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl